Skip to content

Polityka prywatności

 

INFORMACJA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) jest
GRANIMEX WIĘCKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
ul. Syta 66a, 02-993 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000503530, REGON: 00219316700000, NIP: 1130031732,
o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł.
2. Z Administratorem można kontaktować się pod nr tel. 4822 8588918, adresem e-mail
granimex@home.pl lub na adres do korespondencji: ul. Syta 66 A, 02-993 Warszawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi
na zadane poprzez formularz kontaktowy pytanie, w tym telefonicznie lub drogą elektroniczną.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom
usług IT, podmiotom wykonującym obsługę prawną Administratora, osobom prowadzącym
jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Administratorem w stałym stosunku
zlecenia.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas udzielania odpowiedzi na zadane
przez Panią/Pana pytanie. Ewentualne dalsze przetwarzanie może wynikać z innych podstaw
prawnych, w szczególności wiązać się z wykonaniem zawartej przez Panią/Pana umowy z
Administratorem.
5. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu otrzymania
odpowiedzi na zadane pytanie.
8. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje
profilowania.

Ta strona używa plików cookies (cisteczka).
Polityka prywatności    Cookies
ZGADZAM SIĘ