Polityka prywatności

Jesteś tu: » Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że GRANIMEX WIĘCKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „AD” lub „Administrator”), przetwarza informacje ze źródeł
publicznych i ogólnodostępnych (w tym z Internetu) oraz z własnych zbiorów. Wśród tych
informacji mogą znaleźć się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub
„RODO”), mają charakter danych osobowych.
W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych
osobowych, w szczególności Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, w celu zapewnienia
osobom, których dane dotyczą realizacji przysługujących im praw, administrator danych jest
zobowiązany podać informacje dotyczące przetwarzania ich danych osobowych, określone w art.
13 lub 14 RODO. Administrator niezależnie od spełnienia obowiązku informacyjnego w
momencie każdorazowego pozyskiwania danych, przedstawia niniejszą informację
uwzględniającą główne aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych jego Klientów.
Szczegółowe informacje odnośnie sposobu wykorzystania plików „cookies” znajdują się
w sekcji Polityka plików „cookies”.
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego
klienta AD i użytkownika serwisów oraz usług prze nią oferowanych obowiązuje aktualna
Polityka Prywatności znajdująca się na stronie: http://granimex.pl/polityka-prywatnosci/

I. Czym są dane osobowe oraz co stanowi ich przetwarzanie?
W myśl przepisów RODO „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub
możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to
osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie
identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator
internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną,
genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Natomiast jako przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć w istocie każdą czynność na
danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy
nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie,
wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

II. Informacja o Administratorze danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z RODO jest GRANIMEX WIĘCKO
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Syta 66a, 02-993

Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000503530, REGON: 00219316700000, NIP: 1130031732, o kapitale zakładowym w wysokości
50.000,00 zł
Z Administratorem można kontaktować się pod nr tel. 4822 8588918 adresem e-mail
granimex@home.pl lub na adres do korespondencji: ul. Syta 66 A, 02-993 Warszawa

III. Cele przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących
celach:
1) podjęcia działań przed zawarciem, zawarcia i zrealizowania umowy na dostawę produktów
oraz świadczenie usług przez Administratora lub na jego rzecz (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b
RODO);
2) obsługi ewentualnych reklamacji związanych z realizowanymi świadczeniami (zgodnie z art. 6
ust. 1 lit b i f RODO)
3) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania
dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f
RODO);
4) ewentualnego dochodzenia roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b i f RODO);
5) przesyłania na podany przez Panią/Pana adres e-mail zamówionego newslettera – podstawą
przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, w takim wypadku
zostaną Państwo każdorazowo poinformowani w sposób zgodny z nałożonym na AD
obowiązkiem informacyjnym (art. 13 i 14 RODO).

IV. Podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
zlecenie Administratora: dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i
kurierskie, podmiotom zajmującym się obsługą prawną Administratora, osobom prowadzącym
jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Administratorem w stałym stosunku
zlecenia.

V. Okres przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas istnienia prawnie uzasadnionego interesu
Administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu
marketingowym.
W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – przez czas
obowiązywania tej zgody (np. na otrzymywanie newslettera), do czasu jej cofnięcia.

Każdorazowo jednak, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, co najmniej przez czas
niezbędny do wykonania zawartej umowy, przedawnienia wynikających z niej roszczeń oraz
okres przechowywania związanych z nią dokumentów rozliczeniowych (o ile taka umowa została
zawarta).

VI. Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora
Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się w celach marketingowych, mogą Państwo
w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym celu.
Może Pani/Pan w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć udzieloną zgodę,
w dowolnej formie, w szczególności zaś wysyłając e-mail do Administratora danych. Cofnięcie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu otrzymywania
materiałów marketingowych oraz zawarcia i wykonania umowy.
Administrator może podejmować decyzję w sposób zautomatyzowany, w tym stosować
profilowanie, w stosunku do Pani/Pana danych osobowych zbieranych, za Pani/Pana
zgodą za pośrednictwem plików „cookies”, jednakże nie będzie to wywoływać wobec
Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać
na Pani/Pana sytuację – szczegółowe informację w tym zakresie znajdują się w sekcji
„POLITYKA COOKIES”.

Polityka plików „cookies”
Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” (ciasteczka) i odnosi się do sposobów ich
wykorzystania na stronach internetowych, których właścicielem jest Administrator, tj. w Serwisie:http://granimex.pl/

I. Czym są pliki „cookies”?
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron
internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić
stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer.

Ciasteczka w zasadzie nie pozwalają na identyfikuję osób fizycznych, jednakże z uwagi na
dbałość Administratora z jaką podchodzi do ochrony danych osobowych swoich klientów
stosowane są do nich środki ochrony przewidziane dla danych osobowych. Zapisywanie
ciasteczek w pamięci przeglądarki nie ma negatywnego wpływu na oprogramowanie Użytkownika
lub jego sprzęt. Plik cookie umożliwia odczyt informacji w nim zawartych jedynie serwerowi, z
którego pochodzi.
Używanie przez nas ciasteczka są bezpieczne dla Twojego komputera.

II. Do czego używamy plików „cookies”?
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji
użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu
tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób
użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z
wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
Administrator korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:
1) dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkowników oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
2) rozpoznawania urządzeń Użytkowników i odpowiedniego wyświetlania strony internetowej
dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
3) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze
serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
4) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na
każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i
hasła;
5) prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika
(indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości
wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy;
6) realizacji ankiet – w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety
temu samemu Użytkownikowi oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający
zainteresowania odbiorców.
7) … [proszę o ewentualne modyfikacje ww. wymienionych lub dopisanie kolejnych w
niezbędnym zakresie]
Samo przechowywanie „cookies” lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian
konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika.
Przesyłane za pośrednictwem serwisu pliki cookies mogą być także wykorzystywane przez
współpracujących z operatorem serwisu partnerów i reklamodawców: …….. [np. Google
Analitics].

III. Jakich plików „cookies” używamy oraz jak długo są one przechowywane?

– Ciasteczka sesji – do utrzymywania stanu zalogowania w serwisie oraz do utrzymywania sesji.
Te pliki cookies działają podczas Twojej wizyty na naszej stronie, po czym są automatycznie
usuwane.
– Ciasteczka trwałe – po odwiedzeniu naszej witryny pozostaną na Twoim komputerze wraz z
zapamiętanymi informacjami np. o Twoim skonfigurowanym zestawie komputerowym i przywrócą
ustawienia podczas kolejnych Twoich odwiedzin, przez co użytkowanie naszego serwisu będzie
dla Ciebie łatwiejsze. Pliki te są przechowywane przez okres maksymalnie 2 lat.

IV. Usuwanie plików „cookies”
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie
dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać
zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach
przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie
użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies”
dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Mogą Państwo również wyrazić, bądź cofnąć uprzednio wyrażoną zgodę
na wykorzystywanie plików cookies przez serwis pod adresem:

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne
na stronie internetowej.

V. Jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby zarządzać plikami cookies bądź
całkowicie je zablokować?
Przykładowa informacja dla wybranych przeglądarek:
Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/How-to-manage-cookies-in-
Internet-Explorer-9
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&